Charter Vrienden van de Duw

1) Doel

den Duw

“den Duw” is de benaming van de overkoepelende idee/ filosofie waaronder een aantal gemotiveerde mensen willen werken en waarmee ze willen proberen zoekende jongeren (zoekende in de breedste zin van het woord) het laatste duwtje te geven om hun plek in de maatschappij terug te vinden (/voor het eerst te helpen vinden).

Hierbij geloven we sterk in de kracht van het ondernemen.


Vrienden van den Duw VZW

“Vrienden van den Duw VZW” is een vereniging die zich engageert, zonder enig eigen winstbejag, voor de waarden en filosofie van “den Duw”.

Hierbij


 • vertegenwoordigt zij mee het netwerk van “den Duw” dat gebruikt zal worden om het verhaal van “den Duw” te verspreiden, en de zoekende jongeren kansen te bieden
 • helpt zij “den Duw” mee op de kaart te zetten
 • zet zij zich in voor de zoekende jongeren, al dan niet in een “buddy-rol”
 • Organiseert zij evenementen om middelen te vergaren om de zoekende jongeren met extra’s te ondersteunen en kansen te bieden (al dan niet in de vorm van zinvolle activiteiten)
 • probeert zij de, onder de vlag van Den Duw, operationele vennootschappen te begeleiden en te faciliteren wanneer nodig
 • bewaakt zij de waardes en visie van “den Duw” bij deze bedrijven.
 • ziet zij er op toe dat mogelijke winsten van deze bedrijven zoveel mogelijk geherinvesteerd worden in het bedrijf zelf of gebruikt worden als investering voor mogelijke nieuwe initiatieven in het kader van Den Duw.

Operationele bedrijven van Den Duw

Een bedrijf onder den Duw (meestal onder de vorm van een bvba)  wil binnen de filosofie van “den Duw” werken, en wil dus op een marktconforme manier zoekende jongeren hun weg helpen vinden om zich voor te bereiden om zelfstandig te functioneren op de arbeidsmarkt. Hierbij geloven we sterk in het “zelf ondernemen” (niet te verwarren met ondernemers worden).

2) Taakverdeling

Elke BVBA dient een duidelijk afgelijnde omschrijving van haar activiteiten voor te leggen. Alle occasionele activiteiten die hier buiten vallen, kan zij ofwel zelf opnemen, ofwel de vraag doorschuiven naar de VZW of zij dit wil opnemen om hiermee haar financiële basis te versterken.Wanneer de VZW dit opneemt (of op eigen initiatief iets organiseert) kan zij in overleg, beroep doen op de accommodatie van de BVBA, of zelfs een offerte aanvragen bij de BVBA voor voorbereidend werk. Hierbij krijgt de werking van de BVBA voorrang en mag deze niet geschaad worden.


“den Duw @ stelplaats”:Een BVBA die in het kader van Den Duw soep levert aan bedrijven en/of organisaties, zowel op abonnement als voor gelegenheden. Daarnaast maakt de BVBA ook ijs, zowel op vraag, als voor de eigen ijsfietsen die volgens vaste trajecten dagelijks uitrijden bij goed weer, en op vraag elders kunnen passeren. Dit alles van maandag tot zaterdag.

3) VZW

De VZW probeert een beweging uit te bouwen om zoekende jongeren positief te laten begeleiden en stimuleren door ondernemende mensen en dit in een warme omgeving met begrip voor hun moeilijkheden.


Daarnaast engageert de VZW zich ook om ondernemers aan te sporen en te  ondersteunen die een economische activiteit willen opzetten waarbij zoekende jongeren in een bedrijfsmatige omgeving kansen krijgen om capaciteiten en competenties te ontdekken, te leren en te ontwikkelen.


De VZW is samengesteld uit twee soorten leden, werkende leden (volgens de statuten minstens 5) en toegetreden leden. Hiervoor betalen zij jaarlijks een lidgeld.


De werkende leden zijn de “duwers” en staan in voor het organiseren en het goede verloop van activiteiten en het naleven van de visie. Zij komen minstens 1 maal per maand samen om de stand van zaken te bekijken en het verloop te evalueren.


De toegetreden leden zijn mensen die in de idee van “den Duw” geloven en zich opgeven om af en toe mee een steentje bij te willen dragen aan het realiseren van deze filosofie. Dit is vrijblijvend, en zonder een vast engagement. Dit kan zowel voor evenementen van de VZW, als op vraag van de BVBA.Toegetreden leden kunnen zowel actief als passief (geldelijk) hun bijdrage leveren.


Naast de leden probeert de vzw ook een achterban/ netwerk op te bouwen van mensen die in de waarden van “den Duw” gelovenen op vraag hun expertise willen delen of de projecten willen ondersteunen.


De VZW gaat ook actief op zoek naar nieuwe potentiële “bronnen” van zoekende jongeren, langs waar er een instroom kan zijn naar de BVBA’s.


Voor het organiseren van activiteiten zal er een vast draaiboek zijn  om altijd op een consequente manier te werken. Zowel voor communicatie, als voor het vergaren van vrijwilligers, als voor het algemeen verloop van de activiteit zelf. Al deze informatie zal verzameld worden en ter beschikking gesteld worden van de leden voor evaluatie en voor toekomstige evenementen.

4) BVBA Richtlijnen

Een BVBA onder de visie van den Duw dient:

 • zelfbedruipend te zijn. Deze mag steeds beroep doen op hulp van de “Vrienden van den Duw” maar mag hier niet afhankelijk van zijn.
 • niet afhankelijk te zijn van werkingssubsidies
 • er naar te streven voor minstens de helft van het personeel te bestaan uit “zoekende jongeren”
 • een transparante structuur en boekhouding te hebben
 • zich bewust te zijn van de problematieken die werken met “zoekende jongeren” met zich meebrengt, en ook willen meewerken aan oplossingen 
 • duurzame opties te overwegen waar mogelijk
 • samenwerken als een troef te zien, en ook naar behoren uit te spelen. Het zijn dan wel opzichzelfstaande zelfbedruipende BVBA’s, maar we proberen aan hetzelfde touw te trekken binnen het kader van de beweging Den Duw.

De ondernemers van deze bvba’s zijn er zich van bewust zijn dat we met “zoekende jongeren” niet altijd kunnen uitgaan van punctualiteit en aanwezigheid, al streven we hier wel naar. Zij leiden geen weldadigheids-organisatie maar wel een zelfbedruipend bedrijf. Daarom is het belangrijk om een draaiboek te hebben voor meermaals afwezige jongeren. Hierbij krijgen de jongeren meer marge dan in een normaal bedrijf, al staan er consequenties tegenover (dit geldt echter niet voor afwezigheid door overmacht ofin overleg).